Aktualności

2021-10-20 zebranie sprawozdawczo-wyborcze

 Zarząd Stowarzyszenia " Uniwersytetu  II Wieku 45+"W Miejskiej Górce,   z a p r a s z a

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 października 2021r. o godz. 18.00 w Hali Widowiskowo- Sportowej w Miejskiej Górce.

 

Celem zapoznania:

Protokół Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górce

Z kontroli działalności stowarzyszenia za rok 2020

 

Komisja Rewizyjna Uniwersytetu Drugiego Wieku w składzie:

Lewandowska Florentyna

Orzechowska Kazimiera

Dokonała kontroli działalności Stowarzyszenia za 2020r stwierdzając co następuje:

Zarząd UDW pracował w składzie:

Bogacka – Gancarczyk Barbara        - Prezes

Hryniowska Jolanta                            - Wiceprezes

Stach Marek                                      - Wiceprezes

Guzikowska Iwona                             - Sekretarz

Pyszniak Barbara                               - Skarbnik

Buchowska Marzena                         - Członek Zarządu

Zawieja Barbara                                - Członek Zarządu

 

Cele statutowe Stowarzyszenia UDW Zarząd realizował organizując:

- zajęcia w 7 sekcjach problemowych na przestrzeni całego 2020 roku

- pięciu spotkaniach integracyjno-towarzyskich

- dwóch wycieczkach edukacyjnych

Ze względu na pandemię zrezygnowano z organizacji wykładów.

Frekwencja na powyższych zajęciach, spotkaniach była jak na okres pandemii zadawalająca.

W swej pracy w 2020r. Zarząd Stowarzyszenia „ Uniwersytetu Drugiego Wieku” odbył   3 protokołowane posiedzenia , na których omawiano następujące sprawy.

-wypracowanie celów i zadań na cały 2020 rok

-sporządzenie planu działalności UDW na 2020 rok

-ustalenie sekcji tematycznych

-przyjęcia i skreślenia z listy członków UDW

 

-występowanie o wsparcie do  Rawickiego i Gminy Miejska Górka

-omawianie bieżących spraw niezbędnych do funkcjonowania UDW

W dniu 16 września 2020r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UDW – na którym podjęto następujące uchwały:

-zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu za 2019r.

-udzielono absolutorium Zarządowi za 2019r.

-zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r.

-zatwierdzono sprawozdanie Sądu koleżeńskiego za 2019r.

-wybrano nowego członka Zarządu Stowarzyszenia UDW

-podjęto uchwałę o powołaniu nowego Członka Zarządu Uniwersytetu

-zatwierdzono plan działalności na 2020r.

 

Stan członków Stowarzyszenia UDW w roku 2020 był następujący:

-stan na dzień 01.01.2019r.                  -120 członków

-nowo przyjętych                                   - 0

-skreślonych (rezygnacja, zawieszenie) – 7 członków

-stan na 31.12.2020r.                              - 113 członków

Składki członkowskie wynosiły 10 zł. miesięcznie czyli za cały rok kalendarzowy 120 zł.

W 2020 r członkowie byli zdyscyplinowani i uregulowali 100% składek.

Obrót środkami pieniężnymi w roku 2020 był następujący:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r. -  15173,15 zł

Przychody                   -  86 496,00 zł (składki , dotacje, odpłatność uczestników wycieczek)

Wydatki                       -  74 031,79 zł ( wynagrodzenia nauczycieli, organizacja wycieczek)

Koszty administracyjne- 12 965,67 zł ( usługi księgowe, materiały biurowe, skł. ZUS,US )

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r. -  19 082,18 zł.

Obsługę administracyjno – biurową  oraz obsługę zadań publicznych  formalnie do września 2020r.a praktycznie do końca 2020r. prowadziła pani Krystyna Andrzejewska na umowę zlecenie. Zakres obowiązków wyżej wymienionej to: sporządzanie dokumentacji KRS, umowy z nauczycielami, dokonywanie przelewów, ściągalność składek członkowskich, opracowywanie ofert o dotacje z Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Gorka oraz całoroczna obsługa zadań publicznych oraz inne bieżące prace związane z obsługą Stowarzyszenia” Uniwersytet Drugiego wieku” w Miejskiej Górce.

Powyższe czynności wykonane były z należytą starannością, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości a stan środków na koniec roku w kwocie 19 082,18zł został potwierdzony przez bank .

 Poza środkami pieniężnymi Uniwersytet nie posiada żadnego majątku.

Złożony przez Zarząd bilans na dzień 31.12.2020r. wykazuje sumę bilansową – 19 082,18 zł oraz rachunek wyników wykazuje zysk w wysokości 3 851,06 zł  którą przeznaczono na fundusz statutowy stowarzyszenia roku następnego.

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnioskuje do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi za ich działalność w roku 2020 i za II kadencję. Protokoły zamieszczone zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Wnioski na przyszłość:

  1. dążyć do pozyskania dotacji i darowizn od jednostek prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy

  2. dyscyplinować członków do terminowego regulowania składek członkowskich.

 

Podpisy Komisji Rewizyjnej

  1. Lewandowska Florentyna

  2. Orzechowska Kazimiera                                                                                                                                                                        Następny:

Protokół Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górce

z kontroli działalności stowarzyszenia za okres II kadencji 2016 – 2021r.

 

Komisja Rewizyjna Uniwersytetu Drugiego Wieku w składzie:

Lewandowska Florentyna

Orzechowska Kazimiera

Dokonała kontroli działalności Stowarzyszenia za okres II kadencji stwierdzając co następuje:

Zarząd UDW pracował w składzie:

Bogacka – Gancarczyk Barbara         - Prezes

Hryniowska Jolanta                            - Wiceprezes

Stach Marek                                       - Wiceprezes

Guzikowska Iwona                             - Sekretarz

Pyszniak Barbara                               - Skarbnik

Buchowska Marzena                          -Członek Zarządu

Andrzejewska  Krystyna                     - Członek Zarządu do 16.09.2020r. -rezygnacja

Zawieja Barbara                                - Członek Zarządu od 16.09.2020r.- powołanie

Zarząd Stowarzyszenia przez  pierwsze cztery  lata II kadencji realizował swoje cele i zadania poprzez organizowanie wykładów wygłaszanych przez specjalistów z różnych dziedzin. W 2020r. nastąpiła przerwa w organizowaniu wykładów. Spowodowane to było zagrożeniem epidemiologicznym i obostrzeniami z tym związanymi. W okresie II kadencji studenci rozwijali różne swoje umiejętności podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli i instruktorów. Były to lektoraty języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia informatyczne, warsztaty z dziedziny zdrowia i urody, refleksoterapia. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej odbywało się na zajęciach gimnastycznych , na basenie oraz w marszach organizowanych przez sekcję Nordic -Walking

W swej pracy Zarząd UDW odbył 24 protokołowanych posiedzeń na których omawiano następujące sprawy:

-wypracowanie celów i zadań przez okres II kadencji2016 – 2021r.

-sporządzanie planów działalności UDW przez cały okres kadencji

-ustalanie sekcji tematycznych

-ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich płatności

-omawianie spotkań integracyjno-towarzyskich

-omawiano inne bieżące sprawy niezbędne do funkcjonowania Uniwersytetu.

W latach 2016 do 2021r. odbyło się 5 Walnych Zebrań Członków UDW w tym 1 sprawozdawczo wyborcze.

Na Walnych Zebraniach Członków Uniwersytetu:

-zatwierdzano sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

-udzielano absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu

-odwołano Członka Zarządu z powodu rezygnacji 16.09.2020r.

-powołano Członka Zarządu uzupełniając skład władz 16.09.2020r.

Zmiany osobowe Zarządu zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Informacje finansowe:

W okresie II Kadencji 2016-2021 Stowarzyszenie UDW dysponowało kwotą przychodów w wysokości – 341 173,94 zł z czego 64 957,00 zł stanowiły składki członkowskie, 67 000,00 to dotacje od Gminy Miejska Górka a 23 640.00 zł to dotacje z Powiatu Rawickiego. Dotacje stowarzyszenie otrzymało po złożeniu ofert i podpisaniu umów i zobowiązane było do przestrzegania wydatkowania ich zgodnie z harmonogramami i kosztorysami.

W okresie II Kadencji wydatki stowarzyszenia przedstawiały się następująco:

- koszty prowadzenia działalności – wynagrodzenia w formie umów cywilnoprawnych dla nauczycieli i               

   Instruktorów                                        – 50 818,70 zł

- koszty wycieczek                                 - 183 109.33 zł

- koszty administracyjne                         -  55 434,52 zł      1

 

Stan konta na dzień 31.12.2020r – 19 082,18 zł.

Obsługę administracyjno – biurową  oraz obsługę zadań publicznych  formalnie do września 2020r.a praktycznie do końca 2020r. prowadziła pani Krystyna Andrzejewska na umowę zlecenie. Zakres obowiązków wyżej wymienionej to: sporządzanie dokumentacji KRS, umowy z nauczycielami, dokonywanie przelewów, ściągalność składek członkowskich, opracowywanie ofert o dotacje z Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Gorka oraz całoroczna obsługa zadań publicznych oraz inne bieżące prace związane z obsługą Stowarzyszenia” Uniwersytet Drugiego wieku” w Miejskiej Górce.

Powyższe czynności wykonane były z należytą starannością, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości a stan środków na koniec roku w kwocie 19 082,18zł został potwierdzony przez bank .

 Poza środkami pieniężnymi Uniwersytet nie posiada żadnego majątku.

Złożony przez Zarząd bilans na dzień 31.12.2020r. wykazuje sumę bilansową – 19 082,18 zł oraz rachunek wyników wykazuje zysk w wysokości 3 851,06 zł  którą przeznaczono na fundusz statutowy stowarzyszenia roku następnego.

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnioskuje do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi za ich działalność w II kadencji .

Wnioski na przyszłość:

  1. dążyć do pozyskania dotacji i darowizn od jednostek prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy

  2. dyscyplinować członków do terminowego regulowania składek członkowskich.

 

Podpisy Komisji Rewizyjnej

  1. Lewandowska Florentyna

  2. Orzechowska Kazimiera