Aktualności

Zarządzenie NR 204/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 13 stycznia 2022 r

ZARZĄDZENIE NR 204/2022 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 13 stycznia 2022 r.w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2022 Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/198/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,

Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 11 stycznia 2022 r. oceniającej złożoną przez organizację pozarządową ofertę na realizację zadań publicznych zleconych na rok 2022 przez Gminę Miejska Górka – zatwierdzam listę podmiotu realizującego w roku 2022 te zadanie oraz wysokość środków finansowych przyznanych na wsparcie jej realizacji: I. Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: 1. Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górce na prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych - przyznana kwota dotacji 15.000,00 zł.

§ 2. Protokół Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Karol Skrzypczak