STATUT STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET DRUGIEGO WIEKU W MIEJSKIEJ GÓRCE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1) Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górce zwane dalej „UDW”, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest osobą prawną działającą w formie Stowarzyszenia.

2) Stowarzyszenie działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. z 2001. nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1) Terenem działania UDW jest miasto i gmina Miejska Górka oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i obszar poza jej granicami, w ramach statutowych uprawnień. Siedzibą władz jest Miejska Górka, ul. Jana Pawła II 6

§ 3.

1) UDW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.

1) UDW może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych oraz ma prawo do wystawiania legitymacji członkowskich.

§ 5.

1) UDW może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Uniwersytetu.
2) O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust.1, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 6.

1) UDW może powołać Radę Programową wspomagającą realizację zadań statutowych UDW, o uprawnieniach decyzyjnych w zakresie edukacji i dydaktyki.

Rozdział II
Cele i środki działania

 

§ 7.

Celem UDW jest:

1) prowadzenie form edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych, technicznych i ekologii,
2) włączanie członków do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
3) aktywizacja społeczna i obywatelska członków UDW, poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowania zasad kulturalnego życia społecznego, budowania dialogu obywatelskiego oraz upowszechnienie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
4) upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
5) inspirowanie wszelkich działań na rzecz ludzi po 45 roku życia w tym również osób niepełnosprawnych, chorych, bezrobotnych i samotnych,
6) wnioskowanie o środki finansowe ze źródeł krajowych, unii europejskiej oraz pozostałych źródeł zagranicznych,
7) promocja gminy poprzez prezentowanie dorobku kulturalno – społecznego, walorów architektonicznych, rekreacyjnych, organizowanie spotkań z lokalnymi autorytetami i osobami zasłużonymi dla gminy,
8) podejmowanie 2 działań promujących tradycje narodowe, regionalne i lokalne oraz pielęgnowanie polskości,
9) organizacja i wspieranie idei wolontariatu,
10) promowanie aktywnych postaw członków UDW.

 

§ 8.

UDW realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych oraz zajęć w zespołach twórczych i sekcjach tematycznych, spotkaniach towarzyskich i imprez okazjonalnych,
2) organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno – krajoznawczej,
3) prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji zdrowotnej,
4) inicjowanie wspólnych działań aktywizujących mieszkańców lokalnej społeczności, szczególnie dotyczącej dzieci i młodzieży szkolnej – działania międzypokoleniowe,
5) kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny poprzez wsparcie, poradnictwo, organizację kursów doszkalających,
6) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
7) organizowanie konferencji i sesji naukowych oraz szkoleń i spotkań tematycznych,
8) współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami oraz współpracowanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.

Członkami UDW mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

§ 10.

Członkowie UDW dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

 

§ 11.

1) Członkiem zwyczajnym UDW może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele UDW i pragnąca wnieść swój wkład w realizację tych celów.
2) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością UDW, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w UDW przez swojego przedstawiciela.
3) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei UDW lub w inny sposób wniosła zasługi dla UDW.
4) Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
5) Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

 

§ 12.

Członek zwyczajny, wspierający – jeżeli jest osobą fizyczną – i honorowy ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz UDW,
2) uczestniczenia we wszelkich formach działalności statutowej UDW,
3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków pod adresem władz UDW,
4) korzystania z urządzeń i pomocy UDW wg możliwości Stowarzyszenia,
5) noszenia odznaki UDW,
6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków UDW uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z UDW.

Członek wym. w ust.1, zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów UDW,
2) przestrzegania Statutu UDW, regulaminów i uchwał władz UDW,
3) dbania o honor członka UDW,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w UDW, zgodnie z uchwałami WZ.

 

 

§ 13.

1) Członek wspierający, będący osobą prawną, posiada prawa określone w § 12 ust.1 pkt. 2, 3 i 6.
2) Członek wspierający, będący osobą prawną, ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz UDW,
3) Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu UDW, regulaminów i uchwał władz UDW.

 

§ 14.

1) Członkowstwo UDW ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do UDW, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka – osobę prawną,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
d) wykluczenia z UDW na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki,
e) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającego jako karę dodatkową – utratę praw publicznych,
f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę UDW i następującego w wyniku uchwały Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu.
2) O skreśleniu lub wykluczeniu orzeka Zarząd wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków UDW, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3) skreślony

 

Rozdział IV
Organy UDW

§ 15.

1) Władzami UDW są:
a) Walne Zebrania Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński
e) skreślony

§ 16.

1) Kadencja wszystkich władz UDW trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2) Uchwały władz UDW, jeżeli Statut UDW nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17.

1) W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz w czasie trwania kadencji, władze uprawnione są do dalszego funkcjonowania do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
2) Wybory uzupełniające należy przeprowadzić w przypadku kiedy liczba członków ustępujących, wykluczonych lub zmarłych w czasie trwania kadencji przekracza 1/3 składu osobowego poszczególnych władz.
3) Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym zebraniu sprawozdawczym.

 

Walne Zebranie Członków
 

§ 18.

1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą UDW.
2) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust.2,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 19.

1) Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2) Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 16 ust.1.
3) skreślony
4) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UDW może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UDW zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
6) W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
7) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UDW obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) określenie głównych kierunków działania i celów UDW,
2) uchwalenie Statutu i jego zmian,
3) uchwalenie budżetu i projektu planu pracy,
4) wybór i odwoływanie Prezesa UDW oraz członków władz UDW,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz UDW,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
8) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
10) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
11) powoływanie komisji,
12) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu UDW i rozporządzeniu jego majątkiem.

 

Zarząd

§ 21.

1) Zarząd kieruje całokształtem działalności UDW
2) Zarząd UDW składa  się  maksymalnie z 11 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika. O liczbie członków decyduje każdorazowo Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3) Zasady działania Zarządu i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
4) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
5) Zarząd do prowadzenia spraw UDW może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 22.

1) Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych UDW oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
2) Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

 

§ 23.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków UDW,
2) ustalanie planów i budżetu oraz sporządzanie sprawozdań,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem UDW,
4) opracowywanie i uchwalanie regulaminów,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku,
6) powoływanie komisji i innych gremiów oraz określanie ich zadań,
7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków UDW i powiadamianie o tym członków na 14 dni przed terminem,
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
9) prowadzenie dokumentacji,
10) opracowywanie i składanie sprawozdań z działalności,
11) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i opracowywanie projektów uchwał i wniosków,
12) współpraca z Radą Programową.

 

Komisja Rewizyjna
§ 24.

1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej UDW.
2) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

§ 25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności UDW, a w szczególności kontrola gospodarki finansowej,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli,
3) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie/lub nie/ absolutorium dla Zarządu,
4) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
5) kontrola opłacania składek członkowskich.

 

§ 26.

1) Przewodniczący lub członek Komisji Rewizyjnej biorący udział w posiedzeniu Zarządu ma prawo do głosu doradczego.
2) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i pełnić funkcji w innych władzach UDW.
3) Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i przedłożonego Zarządowi na najbliższym posiedzeniu po jego uchwaleniu.

 

Sąd Koleżeński
§ 27.

1) Sąd Koleżeński  liczy do pięciu członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i  sekretarza.
2) Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład Zarządu i pełnić funkcji w innych władzach UDW.

 

§ 28.

1) Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2) Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem prawa do obrony i możliwości odwołania się do Zarządu i Walnego Zebrania.

 

§ 29.

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu UDW,
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami UDW,
3) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw spornych związanych z nieprzestrzeganiem przez członków i władze UDW regulaminów i uchwał władz UDW,
4) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz UDW ze Statutem UDW.

§ 30.

Sąd Koleżeński działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez siebie i przedłożonego Zarządowi do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 31.

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienia,
2) zawieszenia w prawach członka UDW na okres do jednego roku,
3) wykluczenia z UDW

§ 32.

Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia Statutu UDW lub uchwał władz UDW.

 

§ 33.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu lub Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

 

§ 34.

Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością UDW.

 

§ 35.

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

 

§ 36.

1) Majątek UDW stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2) Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 37.

1)         Źródłami powstania majątku UDW są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu UDW,
c) dotacje,
d) dywidendy, darowizny, zapisy i spadki,
e) korzyści z ofiarności publicznej,
f) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
2) UDW może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
3) UDW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów  lub  pracowników  oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”,
5) Zabrania się przekazania majątku na rzecz członków, członków  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych  niż  w stosunku  do osób  trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
6) Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych  niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
7) Zabrania  się zakupu na szczególnych zasadach  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
8) Środki pieniężne bez względu na źródło ich pochodzenia mogą być przechowywane na  koncie  stowarzyszenia.

§ 38.

1) Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych UDW wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
2) Dla ważności innych pism wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie UDW

§ 39.

1) Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu UDW przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu UDW Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku UDW.

 

 

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 40.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejonowego.

§ 41.

Postanowienia Statutu, dotyczące wyboru władz UDW, znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz UDW. Kompetencje zastrzeżone dla Ogólnego Zgromadzenia Członków wykonuje wówczas Komitet Założycielski UDW.